Algemene Voorwaarden

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. U kunt bestellen via onze online website. Het bestelde sieraad bent u verplicht af te nemen en te betalen. Crow Juwelier heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle sieraden blijven eigendom van Crow Juwelier tot dat volledige betaling heeft geschied. Alleen goed ingevulde koopopdrachten worden in behandeling genomen. Crow Juwelier heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt Crow Juwelier treft geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten en is voorbehouden de prijzen te wijzigen.

Artikel 1 Prijzen en Betalingen

Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en aangegeven  verzendkosten. Betalingen kan geschieden door middel van Paypal, Ideal of overschrijving doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Na betaling ontvangt u binnen 24 uur via email een bevestiging met daarin overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag.

Pas als uw betaling volledig is ontvangen wordt tot levering, verzending overgegaan.

Artikel 2 Levering

Nadat uw betaling is ontvangen, sturen wij u het bestelde artikel binnen de aangegeven levertijd. Uitgezonderd zijn de speciaal met de hand afgewerkte artikelen, gepersonaliseerde artikelen en  Crow Juwelier trouwringen, deze hebben een leveringstijd van 1 tot 2 weken. Sieraden in één hogere prijsklasse kunnen worden afgehaald of worden bezorgd tegen een overeengekomen vergoeding.

Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Het kan zijn dat het bestelde sieraad niet in voorraad of niet meer leverbaar is! Wij zullen u daarvan binnen 48 uur op de hoogte brengen.

Van het exclusieve aangebodene op de site komt het soms voor dat er maar één artikel van aanwezig is, dit in verband met het unieke, zeldzame karakter van het product. Indien er meerdere exemplaren van leverbaar zijn wordt dit aangegeven op de website www.crowjewellery.com . Dus de aankoop van een product geeft niet de garantie dat dit product nog verkrijgbaar is. Laat u duidelijk informeren mocht u per abuis toch een betaling hebben voldaan, dan wordt dit bedrag binnen 15 dagen volledig terug gestort. Crow Juwelier treft geen enkele verantwoording en aansprakelijkheid indien een product niet meer te leveren is.

Artikel 3 Garantie en Retourneren

Uw bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen of onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelde artikel, dan gelden de volgende bepalingen:

U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze sieraden echter binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden op info@crowjewellery.com. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. Indien de artikel omwille van schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, en u niet binnen 24 uur na ontvangst de schade of defect bij Crow Juwelier meld, is het aan Crow Juwelier om te besluiten om over te gaan tot eventuele restitutie van de verzendkosten.

Mocht  het artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling retour melden op info@crowjewellery.com. Indien binnen deze termijn door Crow Juwelier geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt Crow Juwelier geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

U kunt retourneren via het postkantoor, de kosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Crow Juwelier en van het personeel en de producten van Crow Juwelier voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Crow Juwelier is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Crow Juwelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Crow Juwelier. Crow Juwelier is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Crow Juwelier verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van sieraden zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

Iedere aansprakelijkheid van Crow Juwelier jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Crow Juwelieroruscityhouse verschuldigd is.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Crow Juwelieroruscityhouse, dan wel tussen Crow Juwelieroruscityhouse en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Crow Juwelier, is Crow Juwelier niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Crow Juwelier.

Artikel 5 Prijswijzigingen

Crow Juwelier behoud zich het voorrecht ten allen tijde de prijzen te wijzigen. Bestellingen die reeds zijn gedaan worden tegen de overeengekomen prijs gefactureerd.

Artikel 6 Overmacht

Crow Juwelier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Crow Juwelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Crow Juwelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan Crow Juwelier schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7 Annulering van uw geplaatste bestelling

Bestellingen die u wilt annuleren dienen binnen 2 dagen schriftelijk te worden gemeld, door te mailen naar info@crowjewellery.com.

Artikel 8 Wijziging algemene voorwaarden

Ten allen tijde is Crow Juwelier gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen en of te wijzigen. In het geval van een wijziging ten tijde van een koopovereenkomst gelden altijd de voorwaarden ten tijde van de koopovereenkomst.

Artikel 9 Recht

Op alle rechten, aanbiedingen, overeenkomsten, voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

CART

X